Vùng sản xuất khoai mỡ mang chỉ dẫn địa lý “Bến Kè” bao gồm các xã trong huyện Thạnh Hóa cụ thể như sau:

TT

Khu vực (xã/phường)

TT

Khu vực (xã/phường)

1

Thị trấn Thạnh Hóa

7

Xã Tân Tây

2

Xã Thủy Tây

8

Xã Tân Đông

3

Xã Thủy Đông

9

Xã Thuận Nghĩa Hòa

4

Xã Thạnh An

10

Xã Thạnh Phú

5

Xã Thuận Bình

11

Xã Thạnh Phước

6

Xã Tân Hiệp

 

 

Đây là vùng địa lý có đầy đủ các điều kiện về đất đai, nguồn nước, khí hậu, kỹ thuật chăm sóc phù hợp và được xác định, khoanh vùng và được số hóa các lớp thông tin bản đồ như sau:

Bản đồ vùng sản xuất khoai mỡ mang chỉ dẫn địa lý “Bến Kè”
Bản đồ vùng sản xuất khoai mỡ mang chỉ dẫn địa lý “Bến Kè”